Platforma CADAS

Ogólny opis systemu CADAS

Platforma CADAS

Oprogramowanie „CADAS” to jednorodny system do gromadzenia źródłowych (zarówno ilościowych jak jakościowych) danych empirycznych w badaniach społecznych i rynkowych.

Kompletny zestaw obejmuje 6 modułów użytkowych CATI, CAWI, CAPI, MOBI, P&P oraz FoBo, które stanowią zintegrowany pakietu aplikacji klasy MES (Manufacturing Execution System) „CADAS” (skrót od: Computer Assisted Data Acquisition Software),

Oprogramowanie CADAS jest oferowane na pod handlową etykietą „CADAS”. Tym wspólnym znakiem opatrzone są przez producenta, tj. CADAS Software Sp. z o. o., poszczególne elementy i różne konfiguracje użytkowe wielomodułowego systemu informatycznego CADAS. System CADAS jest dostarczany poszczególnym odbiorcom w pakietach, które się zestawia (konfiguruje) z gotowych elementów (modułów) dobranych z całości systemu CADAS. Poszczególni odbiorcy otrzymują w ten sposób zestawy modułów i aplikacji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb w dziedzinie informatycznego wsparcia terenowych czynności gromadzenia źródłowych danych sondażowych lub eksploracyjnych w badaniach rynkowych lub społecznych.

 

Idea kooperacji na Platformie CADAS

Oprogrmowanie “CADAS” efektywnie koordynuje jednoczesne działania rozproszonych kooperantów wykonujących liczne role w procesie produkcji, które są przykładowo zilustowane poniżej.

Kooperantami współdziałającymi na Platformie CADAS w zakresie sondażowania i gromadzenia danych obserwacyjnych mogą być dowolne podmioty koordynujące aktywność wysłanników (ankieterów, obserwatorów, audytorów itp.) działające poprzez dowolne placówki zarządzania operacyjnego (koordynatorów sieci ankieterskich CAPI, MOBI lub CATI At-Home, scentralizowane ośrodki ankietowania face2face, wydzielone ośrodki realizacji badań telefonicznych In-Hall , itp

New image

Ankieterzy telefoniczni (CATI), respondenci webowi (CAWI), paneliści moderowanych grup dyskusyjnych FoBo, jak również użytkownicy aplikacji operacyjnej CADAS Research Operations Utility (SCU) korzystają z bezpośredniego dostępu do odpowiednich modułów systemu w czasie rzeczywistym (online).

Wysłannicy terenowi badań CAPI i MOBI komunikują się z centralą systemu poprzez dedykowane aplikacje klienckie swoich terminali i automatycznie synchronizują z zasobami centralnymi systemu swoje wyniki zebrane po ostatnim zalogowaniu się.

W trybie offline pracują także skrypterzy korzystający z aplikacji CADAS Questionaire Designer (QET) do tworzenia kwestionariuszy elektronicznych dla wszystkich terenowych technik ankietowania. Tradycyjne rozwiązanie offlinowe typu Klient-Serwer zostało zastosowane w celu przezwyciężenia istotnych niedogodności i ograniczeń i technologii webowych.

Zawsze aktualne zasoby systemu CADAS są precyzyjnie udostępniane uprawnionym użytkownikom w celu przetwarzania, nadzorowania, autoryzowania lub samego przeglądania.

 

Implementacja

Oprogramowanie CADAS działa poprzez ogólnodostępne łącza WWW, z wykorzystaniem standardowych technologii i protokołów przesyłu danych, jak również z zastosowaniem najlepszych powszechnie dostępnych rozwiązań ochrony przesyłu i bezpieczeństwa informacji. Poniżej zamieszczony jest schemat ideowy przyłkadowego sposobu komunikacji pomiędzy uczestnikami korzystającymi z oferowanych rozwiązań.

New image

Dostępne są praktycznie dowolne sposoby implementacji oprogramowania CADAS i rozmieszczenia jego elemtnów i modułów w infrastrukturze teleinformatycznej licencjobiorcy. Poniżej zamieszczono typową, najczęściej stosowaną konfigurację systemu CADAS w infrastrukturze licencjobiorcy.

Lokalna sieć komputerowa biura Odbiorcy może być wyposażona w takie elementy jak:

 • serwerownia obsługująca: aplikacje serwerowe oprogramowania CADAS z kompletem przynależnych modułów funkcjonalnych, oprogramowanie specjalistyczne innych producentów, korporacyjną bazę wiedzy, system dostępowy sieci, pocztę oraz łącza LAN oraz WAN dla całego systemu współdziałania użytkowników licencjobiorcy;

 • sieć LAN: dla stanowisk pracy w biurze licencjobiorcy;

 • łącze VPN: 1) dla działających online zewnętrznych terminali operacyjnych (np. supevisorów) CADAS CATI In-Hall studia lokalnego i (2) dla skomunikowania całego zamiejscowego studia CADAS CATI In-Hall pracującego w czasie rzeczywistym;

 • łącza wychodzące na sieci rozległe WAN dla: (a) dla terminali CADAS CATI At-Home zewnętrzenej sieci ankieterów CATI At-Home, (b) dla terminali CADAS CAPI sieci ankieterskich CAPI oraz (c) dla terminali CADAS MOBI sieci obserwatorów (researcherów), (d) dla respondentów CAWI lub panelistów FoBo wykorzystujących standardowy, biurowy lub domowy sprzęt komputerowy.

Każdy z własnych użytkowników powołanych przez licencjobiorcę do spełniania dostępnych ról (operatora systemu, wysłannika ternowego, respondenta webowego lub uczestnika wirtualnej grupy dyskusyjnej) wykonuje swoje działania w systemie CADAS na sprzęcie powszechnego użytku, od którego wymaga się tylko tyle żeby był kompatybilny z ogólnodostępnymi łączami teleinformatycznymi przez Internet (z użyciem WiFi lub połączenia Ethernet w dowolnej dostępnej sieci lokalnej: w biurze, w domu lub w publicznym punkcie dostąpowym Hot-Spot.

Każdy z zewnętrznych (kontraktowych) uczestników przedsięwzięć badawczych kooperujących z licencjobiorcą w dostępnych rolach: koordynatora sieci ankieterskich, kontrolera, analityka, badacza itp. wykorzystuje system za pomocą własnego ogólno-dostępnego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym, oprogramowaniem do obsługi Internetu i poczty elektronicznej , na którym w miarę potrzeby wynikającej ze świadczonych aktualnie usług może samodzielnie zainstalować odpowiednie aplikacje klienckie oprogramowania CADAS jeśli są wymagane. Może też wykorzystywać dowolny powszechnie użytkowany dostęp do Internetu (z użyciem WiFi lub połączenia Ethernet w dowolnej dostępnej sieci lokalnej: w biurze w domu lub w publicznym punkcie dostpowym Hot-Spt.

Zestawienie aplikacji oprogramowania CADAS

Oprogramowanie CADSAS posiada architekturę wielomodułową właściwą zarówno dla klasycznego systemu Klient-Serwer stosowanego w sieciach lokalnych (LAN) lub prywatnych (VPN) jak również dla internetowej platformy kooperacji uczestników wielu typów badań występujących w różnych rolach, którzy są rozproszeni w sieciach rozległych WAN.

Kompletny pakiet oprogramowania CADAS zawiera:

Aplikacje serwerowe

 • CADAS Platform – jednostka centralna z serwerem aplikacji Apache Tomcat i bazą PostgreSQL
 • CADAS CallServer – jednostka pomocnicza modułu CATI z wbudowaną centralą SIP2 Asterisk
 • CADAS Focus Board – serwis webowy klasy BBI – platforma moderowanych dyskusji FGI

 

Aplikacje klienckie operatorów systemu

 • CADAS Research Operations Utility (SCU) – narzędzie ADMIN działów realizacji terenowej
 • CADAS Questionnaire Designer (QET) – narzędzie programowania kwestionariuszy

 

Aplikacje terminali

 • Dla stacji roboczych modułu CATI
  • CADAS SoftPhone – systemowy telefon softwarowy VoIP
  •  CADAS CDV – systemowy podgląd ekranu aktywnej ankiety na lokalnej stacji CATI

Nie ma systemowej aplikacji ankietera CATI (wymagana standardowa przeglądarka MS IE 8.0+)

 • Dla respondentów lub innych klientów linkowanych do modułu CAWI
  • wspierana jest dowolna przeglądarka webowa właściwa dla domowych lub biurowych, stacjonarnych lub przenośnych urządzeń komputerowych, z wyłączeniem aplikacji przestarzałych i nie w pełni kompatybilnych z aktualnie sprzedawanym sprzętem komputerowym)
 • Dla stacji roboczych modułu CAPI
  • CADAS CAPI – systemowa aplikacja ankieterska stacji CAPI
  •  CADAS CMI – systemowa aplikacja synchronizacji danych stacji CAPI z jednostką centralną
 • Dla stacji roboczych (ankieterów, reseacherów, audytorów itp.) modułu MOBI
  • CADAS Mobi - systemowa aplikacja ankietowania i synchronizacji danych stacji MOBI z jednostką centralną (na urządzenia z systemem Android)
 • Dla stacji roboczych modułuP&P
  •  CADAS Papi – systemowy interfejs do ręcznego wprowadzania danych z ankiet papierowych
 • Dla moderatorów i panelistów (dyskutantów) modułuFoBo
  • Nie ma systemowej aplikacji uczestnika - wspierana jest dowolna przeglądarka webowa właściwa dla domowych lub biurowych komputerów (PC lub laptop)